top of page
8.jpg

สินค้าส่งออกประเทศจีน
Export PRODUCTS

บริษัทสยามรังนกทะเลใต้จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศจีน กับหน่วยงานตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์รังนกCAIQ ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์รังนกของบริษัทฯ มาจากแหล่งสัมปทานรังนกที่ถูกต้องและผ่านมาตรฐานสินค้าส่งออกจากกรมปศุสัตว์ไทยเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์รังนกของ บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำกัด เป็นรังนกธรรมชาติคุณภาพเกรดดีเยี่ยมจากแหล่งสัมปทานรังนกของประเทศไทย  ที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP และ HACCP และผ่านการคัดสรรแบ่งแยกตามเกรดสินค้าบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ตามขนาดน้ำหนักที่สวยหรู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยแบ่งเป็นประเภทของรังนกได้ดังนี้

รังนกถ้ำสีขาว-รัง 250 กรัม
รังนกถ้ำดอกสีขาว(ใบไม้) 250 กรัม
รังนกถ้ำสีขาว-เส้น 250 กรัม (50กรัมx5กล่อง/แ
รังนกถ้ำสีขาว-เส้น 250 กรัม (25กรัมx10กล่อง/
รังนกถ้ำสีทอง-รัง 250 กรัม
รังนกถ้ำดอกสีทอง(ใบไม้) 250 กรัม
รังนกถ้ำสีทอง-เส้น 250 กรัม (50กรัมx5กล่อง/แ
รังนกถ้ำสีทอง-เส้น 250 กรัม (25กรัมx10กล่อง/
สินค้าส่งออกประเทศจีน
สินค้าส่งออกประเทศจีน
สินค้าส่งออกประเทศจีน
สินค้าส่งออกประเทศจีน
bottom of page